Adatkezelési tájékoztató

a http://www.fut.as weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére

Bevezetés 

Kiemelten fontosnak tartjuk a weboldal látogatói, regisztrált felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) a weboldal által nyújtott – végfelhasználói készülék típusától függetlenül – internet útján elérhető, illetve letölthető szolgáltatások során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik.

Az Adatkezelési Tájékoztató az általunk követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, az adatkezelő és az adatfeldolgozó megnevezését, az adatkezelés jogalapját, az adatkezelés célját, a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés időtartamát, az adatbiztonságra vonatkozó rendelkezéseket, az érintettek jogait és a jogorvoslati lehetőségeket rögzíti.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (General Data Protection Regulation, a továbbiakban: GDPR) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Megnevezés: BORVIDÉK FUTÓEGYESÜLET
Székhely: 7100- Szekszárd, Mátyás király u.66.
Bejegyző bíróság megnevezése: Szekszárdi Törvényszék
Levelezési cím: 7100- Szekszárd, Mátyás király u.66.
E-mail: info@fut.as
Telefon: +36309572761

Adatfeldolgozók megnevezése, elérhetőségei:

Név / cégnév: Réder Marian
Székhely: 7100- Szekszárd, Perczel M.u.1-3
Bejegyző bíróság megnevezése: Szekszárdi Törvényszék
Telefon: +36303963337
E-mail: aktivsaldo@gmail.com

Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév: Cre-Art Stúdió Bt
Székhely: Nagykanizsa Zrínyi utca 15
Telefon: 30/9939945
E-mail: info@creart.hu

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.

Adatok tárolásának módja: elektronikus és papíralapú

Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a weboldal működtetése során a weboldal látogatói és az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthassunk.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói és regisztrált felhasználói.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő és az arra feljogosított munkatársai.

Az érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának és a bírósághoz fordulás jogával.

Weboldalon történő regisztráció

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken való részvétel biztosítása, kapcsolatfelvétel és számla kiállítása, számlázás.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges a rendezvényeken történő azonosítás, a kapcsolattartás és a számlázás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján jogszabályi kötelezettség.

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása. Gyermekek esetében az adatkezelés akkor tekinthető jogszerűnek, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetében a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulást érvényesen kizárólag törvényes képviselője adhat. Felhívjuk a figyelmet, hogy nem áll módunkban a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, így a regisztráló, illetve a törvényes képviselő szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel az irányadó jogszabályoknak. A szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekintjük.

A honlapon való regisztráció során az adatkezeléshez történő hozzájárulás a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló checkbox-ban elhelyezett négyzet bejelölésével, kipipálásával adható meg.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

A kezelt személyes adatok köre: név, cím, számlázási cím, cég esetében megnevezés, székhely és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, regisztráció időpontja.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás bármikor visszavonható a kapcsolattartási e-mail vagy postai címre küldött levélben. Az adatok törléséről indokolatlan késedelem nélkül gondoskodunk.

Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő és az Adatkezelőnek a rendezvények lebonyolításáért felelős munkatársai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Számlakiállítás, számlázás

A rendezvényeken való részvétel regisztrációs díjhoz kötött, melyet a regisztrált felhasználók részére a regisztráció során megadott számlázási címre kiszámlázunk.

Az adatkezelés célja elektronikus, illetve papír alapú számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként, illetve postai úton.

Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés. Az alapul szolgáló jogszabályok: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

Az adatkezelésben érintettek köre: a rendezvényekre regisztrált személyek.

A kezelt személyes adatok köre: név, cím, számlázási cím, cég esetében megnevezés, székhely, számlázási cím, adószám, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a jogszabályban meghatározott időtartam.

Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő és az Adatkezelő számlázással foglalkozó munkatársai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus, illetve papír alapú.

Fényképfelvételek

Az általunk megszervezett rendezvényeken fényképfelvételek készülnek, mely felvételeken a rendezvény látogatói, regisztrált résztvevői felismerhetőek lehetnek. A fényképeket a weboldalon közzétesszük. A fényképfelvétel készítése és közzététele adatkezelésnek minősül.

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által szervezett rendezvények népszerűsítése.

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása. Gyermekek esetében az adatkezelés akkor tekinthető jogszerűnek, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetében a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulást érvényesen kizárólag törvényes képviselője adhat. Felhívjuk a figyelmet, hogy nem áll módunkban a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, így a regisztráló, illetve a törvényes képviselő szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel az irányadó jogszabályoknak. A szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekintjük.

A honlapon való regisztráció során a fényképfelvételek készítéséhez, illetve közzétételéhez történő hozzájárulás a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló checkbox-ban elhelyezett négyzet bejelölésével, kipipálásával adható meg.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói, a rendezvény látogatói.

A kezelt személyes adatok köre: a rendezvényre regisztrált személy képmása és a vele kapcsolatba hozható egyéb adat.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás bármikor visszavonható a kapcsolattartási e-mail vagy postai címre küldött levélben. Az adatok törléséről indokolatlan késedelem nélkül gondoskodunk.

Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő és az Adatkezelőnek a rendezvények lebonyolításáért felelős munkatársai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Hírlevél küldés

Önnek lehetősége van a weblapunk által nyújtott szolgáltatásokkal, információkkal kapcsolatban hírlevélre feliratkozni. Kijelentjük, hogy a hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése az Adatkezelő szolgáltatásai tárgyában. A hírlevelek küldése az Adatkezelő szolgáltatásairól, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú tartalmak küldését jelenti.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Ön a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával és a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével adja meg. Ezzel Ön kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban, illetve a nyilatkozatban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az Ön megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár Önre nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve.

Az adatkezelésben érintettek köre: az Adatkezelő hírlevél szolgáltatását igénybe vevő személyek.

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, feliratkozás időpontja.

Az adatkezelés időtartama: a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatoknak az Ön kérésére történő törléséig kezeljük. A hírlevélről a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával leiratkozhat, vagy az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail vagy postai címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor, illetve a leiratkozáskor történik meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő és az Adatkezelő hírlevelek küldéséért felelős munkatársai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

Sütik (cookie-k)

A cookie vagy „süti” a weboldal meglátogatásakor a weboldal által az Ön számítógépére küldött információcsomag, amelynek használatával a weboldal bizonyos szolgáltatásai kényelmesebben elérhetővé válnak az Ön számára. A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A cookie-k használatával az Ön igényei jobban felmérhetők. A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékszik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

Ön bármikor jogosult a cookie-kat engedélyezni, vagy azokat letiltani számítógépes böngésző programjának beállításaival, illetve azok módosításával. A cookie-k használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.

A weblap látogatóinak számítógépére a weboldal egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás hatékonyságának növelése, a felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, kivéve, amennyiben a cookie-k alkalmazására a használathoz feltétlenül szükség van.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.

A cookie-k által kezelt adatok köre: a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatok kerülnek rögzítésre és kezelésre:

 • a látogató által használt IP cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
 • látogatás időpontja,
 • a meglátogatott oldal, funkció vagy szolgáltatás,
 • kattintás.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást          X használja            □ nem használja

Google Analytics alkalmazása esetén:

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy

kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

 Adatbiztonság

Honlapunkon megtesszük a szükséges lépéseket a számítógépéről eljuttatott személyes adatok védelme érdekében, így különösen az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Tájékoztatjuk, hogy megfelelő tűzfal- és vírusvédelemmel ellátott adathálózatokat használunk, melyek fizikai védelméről is gondoskodtunk. Személyes adataihoz kizárólag az arra feljogosított munkatársaink férnek hozzá, akiket az adatvédelemre irányadó jogszabályi előírásokkal kapcsolatban kioktattunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Valamennyi adatkezelésünk során biztosítjuk és elősegítjük az Ön jogainak gyakorlását.

A tájékoztatás kéréshez és hozzáféréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy adatait milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük és azokat hol, milyen módon tároljuk. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 1 hónapon belül, az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul intézkedünk, az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön bármikor jogosult az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását írásban adott vagy e-mailen küldött nyilatkozatát visszavonni. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul intézkedünk, az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul megtesszük, kivéve, ha adatainak további kezelése jogi kötelezettség teljesítéséhez, közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, jogi igények előterjesztéséhez, illetve érvényesítéséhez szükséges. A törlésről, illetve annak említett okok miatti nem teljesítéséről az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Adatkezelés korlátozásához való jog/zároláshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatainak kezelését korlátozzuk, azaz a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását, amennyiben:

 • vitatja az adatainak pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes
 • már nem szükséges az adatainak kezelése, azonban Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • az adatkezelés ellen tiltakozott

A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul megtesszük, a zárolásról, illetve annak feloldásáról Önt az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az automatizált módon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, és ezeket az adatokat más adatkezelőnek továbbítsa.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése következett be, és a jogszerű állapot nem állítható helyre, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: https://naih.hu

Ön jogosult a személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályok megsértése esetén a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti bírósághoz fordulni.

Javasoljuk, hogy a hatósági, illetve bírósági jogorvoslati lehetőségek igénybevételét megelőzően, továbbá egyéb felmerülő kérdés esetén forduljon az adatvédelemért felelős munkatársunkhoz az alábbi elérhetőségeken: info@fut.as, +36309572761 Márkus István

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

–       az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

Adatkezelési tájékoztató letöltése (pdf)